Salgs og leveringsbetingelser

Al samhandel med Nordjysk CNC Teknik ApS sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre betingelserne konkret er fraveget i parternes købsaftale. Disse betingelser gælder, også uden udtrykkelig benævnelse, for alle fremtidige handler med Nordjysk CNC Teknik.

1.​Aftalegrundlag

1.1.​Disse betingelser gælder ved bestillinger og køb hos Nordjysk CNC Teknik. Sammen med parternes købsaftale, Nordjysk CNC Tekniks tilbud, ordrebekræftelse og faktura, udgør disse betingelser det fulde aftalegrundlag.

1.2.​Ved uoverensstemmelser i aftalegrundlaget har Nordjysk CNC Tekniks ordrebekræftelse, parternes købsaftale og disse betingelser forrang i nævnte rækkefølge.

1.3.​Nordjysk CNC Teknik er ikke bundet af eventuelle salgs- og leveringsbetingelser fra køber, medmindre Nordjysk CNC Teknik skriftligt har accepteret dette. Ved uoverensstemmelse mellem Nordjysk CNC Tekniks og købers betingelser, har Nordjysk CNC Tekniks betingelser forrang.

2.​Tilbud og indgåelse af aftale

2.1.​Afgiver Nordjysk CNC Teknik et tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder dette, hvis købers accept ikke er kommet frem til Nordjysk CNC Teknik senest 4 uger fra tilbuddets dato, medmindre andet er anført i tilbuddet.

2.2.​Aftaler bliver først forpligtende ved Nordjysk CNC Tekniks skriftlige ordrebekræftelse eller ved Nordjysk CNC Tekniks leverance, hvorved i sidstnævnte tilfælde ordrebekræftelsen erstattes af en faktura.

3.​Fuldmagt

3.1.​Ingen person eller selskab, så som agent eller repræsentant, er bemyndiget til at forpligte Nordjysk CNC Teknik uden skriftlig aftale herom.

4.​Priser

4.1.​Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms samt andre eventuelle offentlige afgifter. Aller priser er endvidere uden udgifter til forsendelse, herunder til forsendelsesemballage, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

4.2.​Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i produktions- eller leveringsomkostninger, herunder i leverandørers priser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Nordjysk CNC Teknik berettiget til at regulere købesummen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4.3.​Priser i fremmed valuta er baseret på valutakursen i danske kroner på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse. Nordjysk CNC Teknik forbeholder sig ret til, ved kursændringer før betaling, at ændre købesummen tilsvarende.

4.4.​Nordjysk CNC Teknik er berettiget til at kræve ekstrabetaling udover den tilbudte eller aftalte købesum for ekstraarbejder og overarbejde, som skyldes købers forhold eller andre fordyrende forhold som skyldes køber.

5.​Levering

5.1.​Leveringsstedet er Nordjysk CNC Tekniks forretningssted, medmindre der er indgået skriftlig aftale om andet. Levering sker i overensstemmelse med ICC’s INCOTERMS 2020 Ex Works-klausul, hvorefter køber bærer risikoen for produktet fra det øjeblik produktet er stillet til købers disposition, medmindre andet er aftalt.

5.2.​Alle omkostninger relateret til forsendelsen fra Nordjysk CNC Teknik forretningssted afholdes af køber, medmindre der er indgået skriftlig aftale om en anden fordeling. Køber er pligtig til, i god tid og så vidt muligt ved placering af ordren, at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde køber ønsker at anvende. I modsat fald er Nordjysk CNC Teknik berettiget til at vælge transportmiddel og transportrute for købers regning og risiko.

5.3.​Levering finder sted på det af parterne aftalte tidspunkt. Er ingen sådan leveringstidspunkt udtrykkeligt aftalt, fastsætter Nordjysk CNC Teknik leveringstidspunktet. Nordjysk CNC Teknik er forpligtet til snarest muligt at advisere køber om en eventuel forsinkelse, herunder en forventet forsinkelse. Køber kan ikke rette krav, herunder økonomiske krav, mod Nordjysk CNC Teknik som følge af en forsinkelse, medmindre forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed fra Nordjysk CNC Tekniks side. En forsinkelse på mere end 30 dage giver køber ret til erstatning, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, der er omfattet af pkt. 10.1 eller skyldes købers forhold. Nordjysk CNC Tekniks erstatningsansvar for forsinkelse kan dog under ingen omstændigheder overstige 10% af købesummen. Køber har ikke herudover andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

5.4.​I tilfælde af at køber ikke tager imod levering på det aftalte leveringstidspunkt, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Nordjysk CNC Teknik berettiget til at hæve købsaftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Nordjysk CNC Teknik berettiget til efter eget valg at bortsælge eller oplagre produktet for købers regning og risiko. Såfremt Nordjysk CNC Teknik og køber indgår aftale om, at produktet skal henligge på Nordjysk CNC Tekniks forretningssted efter leveringstidspunktet, sker dette for købers egen regning og risiko.

6.​Betaling

6.1.​Betaling skal ske i henhold til den indgåede købsaftale, tilbud eller ordrebekræftelse. Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

6.2.​Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom købers reklamation efter pkt. 8 ikke berettiger køber til at tilbageholde købesummen uden forudgående skriftlig aftale med Nordjysk CNC Teknik derom.

1.1.​Misligholder køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine betalingsforpligtelser, er Nordjysk CNC Teknik berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende.

1.2.​På Nordjysk CNC Tekniks anmodning herom, er køber forpligtet til at stille en anfordringsbankgaranti til Nordjysk CNC Teknik for købesummen.

2.​Ejendomsforbehold

2.1.​Nordjysk CNC Teknik forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Nordjysk CNC Teknik.

3.​Reklamationer

3.1.​Køber er ansvarlig for ved modtagelsen at undersøge produktet, og reklamation skal ske senest 8 dage efter modtagelse af produktet. Reklamation ved ikke-synlige mangler skal ske senest 8 dage efter, at manglen tidligst har kunnet konstateres. Reklamation skal dog i alle tilfælde ske inden 1 år fra leveringsdatoen, fra hvilket tidspunkt Nordjysk CNC Tekniks mangelsansvar ophører. For omleverede, udskiftede eller reparerede produkter gælder mangelsansvaret i 12 måneder fra datoen for den pågældende omlevering, udskiftning eller reparation, men dog aldrig længere end 24 måneder fra den oprindelige leveringsdato. Reklamation over kvantitetsmangler skal i alle tilfælde ske straks efter modtagelse af produktet.

3.2.​Uanset om levering har fundet sted, er Nordjysk CNC Teknik i alle tilfælde berettiget til at afhjælpe enhver mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid. Rimelig tid er mindst 30 dage fra den skriftlige meddelelse om manglen.

3.3.​Nordjysk CNC Teknik er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes efterbehandling, yderligere forarbejdning mv., af produktet, som er foretaget af køber eller dennes øvrige leverandører. Nordjysk CNC Teknik er endvidere ikke ansvarlig for mangler, der skyldes købers manglende vedligeholdelse eller ikke-forskriftsmæssige brug af produktet eller som er en følge af almindeligt slid og ælde. Eventuelle direkte eller indirekte omkostninger, der er forbundet med en opstået fejl eller mangel i et af Nordjysk CNC Teknik produkter, er ikke omfattet af reklamationsretten og er således Nordjysk CNC Teknik uvedkommende.

3.4.​Såfremt Nordjysk CNC Teknik har påtaget sig en garantiforpligte, og der i garantiperioden opstår en mangel, er køber forpligtet til at reklamere senest 8 dage efter, at manglen tidligst har kunnet konstateres.

3.5.​En reklamation skal fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejlen eller manglen består. Overholder køber ikke de ovenfor anførte frister, fortabes retten til at senere at gøre manglen gældende.

4.​Ansvarsbegrænsning

4.1.​Nordjysk CNC Teknik er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler, dog således, at Nordjysk CNC Teknik ikke er ansvarlig for ethvert indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, avancetab, tabt fortjeneste, tab af goodwill, som køber måtte lide.

4.2.​Endvidere er Nordjysk CNC Tekniks ansvar i alle tilfælde begrænset til 50% af produktets værdi som fastlagt i købsaftalen eksklusive moms.

5.​Force majeure

5.1.​Nordjysk CNC Teknik er ikke erstatningspligtig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser, som følge af force majeure, herunder men ikke begrænset til krig, oprør, strejke, lock-out, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, pandemier, epidemier, brand, naturkatastrofer, vejrlig, herunder hård frost m.v., som vanskeliggør eller umuliggør leveringen, eller lignende omstændigheder, som Nordjysk CNC Teknik ikke har kunnet forudse, og hvis følger Nordjysk CNC Teknik ikke har kunnet afværge. Nordjysk CNC Teknik skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette køber om sådanne omstændigheder.

5.2.​Ved force majeure er Nordjysk CNC Teknik berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Nordjysk CNC Teknik forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

6.​Produktansvar

6.1.​På defekte produkter hæfter Nordjysk CNC Teknik kun i det omfang, der fremgår afpræceptive lovbestemmelser. Nordjysk CNC Teknik hæfter endvidere kun for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelighederbegåetafNordjysk CNC Teknik ellerandre,forhvemNordjysk CNC Tekniker ansvarlig.Nordjysk CNC Teknik hæfterikkefortingskadeefterleveringenogiøvrigt ikke for skade, der indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse, eller såfremt det solgte indgår i købers produkter.

6.2.​Såfremt Nordjysk CNC Teknik måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til atholde Nordjysk CNC Teknik skadesløs i det omfang, der følger af disse betingelser.Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om Nordjysk CNC Tekniks produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den andenherom

7.​Underleverandører

7.1.​Nordjysk CNC Teknik er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos eller gennem underleverandører.

8.​Produktinformation

8.1.​Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Nordjysk CNC Teknik før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Nordjysk CNC Tekniks ejendom og må ikke, hverken helt eller delvist, videregives uden Nordjysk CNC Teknik skriftlige tilladelse eller i øvrigtmisbruges.

8.2.​Oplysninger om produktinformation, herunder tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer afgivet af Nordjysk CNC Teknik, herunder i kataloger, reklamer eller salgsfremmende materiale, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

8.3.​Nordjysk CNC Teknik hverken garanterer eller indestår for, at leverede produkter egner sig til købers behov/anvendelse, eller at leverede produkter har særlige egenskaber. Det er derfor køber, der er ansvarlig for at sikre, at leverede produkter egner sig til købers behov/anvendelse, medmindre andet specifikt aftales.

9.​Lovvalg og værneting

9.1.​Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret, idet der dog skal bortses fra de danske internationale privatretlige regler samt de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). ​

9.2.​Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol med Retten i Aalborg som første instans.

10.​Ændringer

10.1.​Nordjysk CNC Teknik forbeholder sig retten til enhver tid at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan findes på www.nordjyskcncteknik.dk.

Nordjysk CNC Teknik ApS

Banesvinget 5, 9530 Støvring

​CVR: 29603251​